Prázdne obaly od prípravkov na ochranu rastlín sú z plastu. Nakladanie s prázdnymi obalmi v zmysle doleuvedených pokynov z nich robí tovar/odpad z plastu, ktorý sa dá zhodnotiť.

Od poľnohospodárskych subjektov - ­ konečných užívateľov (farmárov) sa bude vyžadovať:

  • Správne vypláchnutie, odtečenie a vysušenie prázdnych obalov ihneď po spotrebovaní prípravkov, ako aj ich skladovanie v priehľadných vreciach z plastu až do ich odovzdania organizácii poverenej SAOR. Od farmárov sa zároveň bude požadovať, aby nedávali uzávery na vyprázdnené obaly. Týmito opatreniami sa zabezpečí, že žiadne obaly sa nebudú vracať so zvyškami kvapalín, a tým sa uľah­ čí ich preskúmanie. Uzávery z obalov musia farmári skladovať osobitne v priehľadných vreciach z plastu, ktoré bude organizácia tiež odoberať
  • Keďže sú dva druhy obalov, a to obaly PET a obaly HD-PE resp. PE-HD, tak tieto treba osobitne odkladať do vriec. To znamená osobitne sa budú dávať do priehľadných vriec prázdne obaly značené značkou HD-PE resp. PE­HD, a do ďalších vriec ostatné obaly spadajúce do kategórie PET. Obe značenia sa nachádzajú na spodnej strane obalu
© 2022 agrozora.sk, Created by binary.sk