Bezpečné používanie prípravkov na ochranu rastlín je neoddeliteľnou súčasťou správnej poľnohospodárskej praxe. Pri manipulácii s prípravkami na ochranu rastlín je potrebné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. To znamená dodržiavať opatrenia na ochranu jednotlivca pred možnými rizikami od prípravkov na ochranu rastlín a tým zabezpečiť ochranu zdravia.

Iniciatíva za bezpečné a trvalo udržateľné používanie prípravkov na ochranu rastlín

Pred začatím práce si prečítajte etiketu na prípravku a oboznámte sa s konkrétnymi osobnými ochrannými prostriedkami pre obsluhu a/alebo personál, ktoré sú uvedené v časti bezpečnostné opatrenia.

Pri práci dodržujte tieto zásady

Pri manipulácii s prázdnymi obalmi odporúčame používať rukavice a pracovný odev.

Odporúčané osobné ochranné pracovné prostriedky - OOPP

© 2022 agrozora.sk, Created by binary.sk