ZORA zakladá zodpovednosť výrobcov a dovozcov prípravkov na ochranu rastlín za nakladanie s prázdnymi obalmi od prípravkov na ochranu rastlín na území Slovenskej republiky.

Účastníkmi zberu prázdnych obalov od prípravkov na ochranu rastlín sú poľnohospodárske spoločnosti, farmári, samostatne hospodáriaci roľníci, predajcovia-distribútori a profesionálni používatelia prípravkov na ochranu rastlín, ktorí sa dobrovoľne zúčastňujú zberu prázdnych obalov od prípravkov na ochranu rastlín.

Zapojené subjekty sú povinné dodržiavať základné požiadavky, ktorými sú: prázdne obaly musia byť odzátkované, vypláchnuté, suché a nezatečené. Iba tak sú pripravené na odovzdanie. Spomenuté požiadavky vychádzajú z uplatňovania dobrej poľnohospodárskej praxe a sú rozhodujúce pre úspešný zber a následné zhodnotenie obalov recykláciou. Podrobnosti o tom, čo sa vyžaduje, aby bolo možné prázdne obaly odobrať od zapojeného subjektu sú uvedené na strane 8 priloženého dokumentu o nakladaní s prázdnymi obalmi.

Poskytovateľ služby – zber, prepravu a následné zhodnotenie obalov od prípravkov na ochranu rastlín vykonáva na základe zmluvy so SAOR spoločnosť Fecupral so sídlom v Prešove. Spoločnosť spĺňa všetky náležitosti na nakladanie s odpadmi vrátane obalov od prípravkov na ochranu rastlín.

Časové obdobie zberu - zber sa zvyčajne vykonáva počas dvoch zberových kampaní, a to:

  • po vykonaní jarných ošetrení, t. j. v mesiacoch jún - júl;
  • po období jesenných ošetrení, t. j. v mesiacoch október - november.
© 2022 agrozora.sk, Created by binary.sk